Maturitní obory

Informační technologie

Kód oboru: 18–20-M/01

Název ŠVP: Programování a počítačové sítě
Platnost ŠVP: Od 1.9.2019
Délka a forma vzdělávání: Pro denní studium je délka studia 4 roky
Dosažený stupeň vzdělání: Poskytuje absolventům úplné střední odborné vzdělání.

Vhodné i pro děvčata.

Výběr zaměření:

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – HW, OPERAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SÍTĚ

 • Hardware
 • operační systémy
 • počítačové sítě
 • akademie CISCO
 • servis a správa serverů a pracovních stanic

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – PROGRAMOVÁNÍ, VÝVOJ HER, POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A ANIMACE

 • Programování a vývoj aplikací
 • počítačová grafika a animace (2D i 3D)
 • vývoj her
 • herní engine

Zaměření:

 • obor poskytuje absolventům technické vzdělání v oblasti elektronických počítačů s využitím moderních komunikačních technologii;
 • obsahem výuky je HW a programové vybaveni počítačů;
 • algoritmizace, programování, objektové programování, výuka probíhá zejména v jazycích – C, C#, Java, PHP, Delphi, Visual Basic;
 • databáze – návrh a realizace databázových aplikací, jazyk SQL;
 • počítačové sítě – návrh, realizace a správa počítačových sítí, akademie CISCO;
 • operační systémy – instalace, konfigurace a správa klientských a serverových operačních systémů, program MSDN – žáci mají možnost instalovat v rámci výuky (i doma) libovolný OS společnosti Microsoft;
 • součástí výuky je každodenní využívání výpočetní techniky a internetu;
 • od třetího ročníku možnost volby zaměřeni programování jednočipů, správa síťových serverů a počítačová grafika.
Informační Technologie Informační Technologie Absolvent nalezne uplatnění jako:
 • programátor,
 • webdesigner,
 • pracovník technické podpory,
 • správce operačních systémů,
 • správce počítačové sítě,
 • technik IKT,
 • podnikatel v oblasti výpočetní techniky,
 • odborný pracovník prodeje výpočetní techniky.

Přijímací zkoušky
Z českého jazyka a matematiky a to formou testu.

Potvrzení od lékaře
Na přední straně přihlášky je nutné vyjádření od lékaře ke zvolenému oboru.

Profil absoloventa

Zobrazit v .pdf

Učební plán

Zobrazit v .pdf

Způsob ukončení vzdělání

Zobrazit v .pdf

Informační leták

Zobrazit v .pdf

Mechanik elektrotechnik

Kód oboru: 26-41-L/01

Název ŠVP: Mechanik elektrotechnik
Platnost ŠVP
: Od 1. 9. 2019

Délka a forma vzdělávání: Pro denní studium je délka studia 4 roky
Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou, na konci třetího ročníku je možnost vykonání závěrečné zkoušky z oboru 26-51-H/01 Elektrikář nebo Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01

Mechanik elektrotechnik Mechanik elektrotechnik

MECHATRONIKA A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

 • Mechatronika
 • zabezpečovací, kamerové a řídící systémy
 • inteligentní elektroinstalace
 • programování řídících systémů

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

 • Zabezpečovací, kamerové a řídící systémy
 • inteligentní elektroinstalace
 • rozvody elektrické energie a jejich projektování
 • programování řídících systémů

OD 2. ROČNÍKU MOŽNOST STIPENDIA OD SPOLEČNOSTI E.ON.

Uplatnění absolventa
Absolvent nalezne v praxi uplatnění jako:

 • elektromechanik,
 • mechanik elektronik,
 • elektrotechnik,
 • konstruktér,
 • projektant,
 • revizní technik,
 • energetik,
 • elektrodispečer,
 • zkušební technik,
 • servisní technik elektrických zařízení,
 • opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky,
 • programátor řídících systémů,
 • technik elektronických zařízení,
 • provozní technik,
 • školící technik.

Předpokládané výsledky vzdělávání

V oblasti výkonu profese
Absolvent školního oboru vzdělávání Mechanik elektrotechnik je připraven pro výkon středních technicko-hospodářských funkcí zejména v oblasti elektrotechniky a v dalších příbuzných oborech. Může zastávat funkce konstrukčního, technologického a provozního charakteru, ale i další funkce v podobných útvarech.

Absolvent je připraven pracovat samostatně i v týmu, soustavně se sebevzdělávat a sledovat trendy a vývoj ve svém oboru a oborech příbuzných. Dále si během studia osvojil dovednosti používat vědecky fundované metody práce na odpovídající odborné úrovni a cílevědomé, rozvážné a rozhodné jednání v souladu s právními normami společnosti a zásadami demokracie.
Absolvent je veden k vytváření objektivních názorů na realitu v souvislostech místních, národních, celosvětových a k odpovědnosti za své názory a činy. K tomu napomáhá výuka jazyků, dějin, základů přírodních a společenských věd. Neodmyslitelnou součástí je péče nejen o psychickou, ale také o fyzickou kondici a zdravý životní styl.
Absolvent je veden tak, aby se uměl efektivně učit a reálně si uvědomoval potřeby a cíle svého dalšího celoživotního vzdělávání. Je mu umožněno, aby si osvojil nejen potřebné znalosti, ale i schopnost spolupráce v týmu a našel si své místo v kolektivu. Na druhé straně je podporována jeho individualita a umožněno sebepochopení, sebehodnocení a seberealizace. Důraz na znalost moderních technologií pomáhá rozvíjet osobnost absolventa a posiluje jeho studijní aktivitu. To mu dále umožňuje, aby od základních znalostí postupně dokázal dojít k samostatným závěrům, od jednotlivostí k celku, aby se naučili samostatně rozhodovat a učit.
Absolvent je veden tak, aby dokázal reálně zhodnotit svůj osobní úspěch, ale i svůj podíl na výsledcích při práci týmu.
Absolvent by měl umět aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů, využívat různé formy grafického znázornění, používat a správně převádět jednotky.
Absolventem je technicky vzdělaný žák, který ovládá počítač na uživatelské úrovni a je schopen zvládnout základní programátorské znalosti na dobré úrovni.
Výuka cizích jazyků rozvíjí a rozšiřuje komunikativní schopnosti absolventa – schopnost účastnit se diskuse, formulovat vlastní názor, adekvátně reagovat na názory druhých. Znalost cizího jazyka mu umožňuje aktivně se zapojit do života v multikulturní společnosti. Absolvent je dále veden k tomu, aby se uměl uplatnit při práci s plány, výrobou, montáží, údržbou, testováním, opravami a s obsluhou elektrotechnických zařízení a strojů, přístrojů a rozvodných sítí z oblasti elektroniky, automatizace, regulační a měřící techniky, spotřební elektroniky, výpočetní techniky a elektronických sítí. Absolvent je veden tak, aby byl připraven dobře nejen teoreticky, ale projevil i manuální zručnost. Jeho uplatnění je v širokém rozsahu pracovních pozic tak, aby měl vytvořen pozitivní vztah k povolání a k práci, uvědomoval si rizika a dopady nezaměstnanosti pro jedince, rodinu a společnost a byl schopen získat aktuální přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání.

V oblasti dalšího terciálního vzdělávání
Je připraven ke studiu všech oborů na vysokých školách a vyšších odborných školách se zaměřením na elektrotechniku a výpočetní techniku. Absolvent byl vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro celoživotní vzdělávání a uplatnění se na trhu práce.

Přijímací zkoušky
Z českého jazyka a matematiky a to formou testu.

Potvrzení od lékaře
Na přední straně přihlášky je nutné vyjádření od lékaře ke zvolenému oboru.

Profil absoloventa

Zobrazit v .pdf

Učební plán

Zobrazit v .pdf

Způsob ukončení vzdělání

Zobrazit v .pdf

Informační leták

Zobrazit v .pdf

Učební obory

Elektrikář
Kód oboru: 26-51-H/01

Název ŠVP: Elektrikář

Elektrikář – silnoproud
Kód oboru: 26-51-H/02

Název ŠVPElektrikář - silnoproud

Platnost ŠVP: Od 1. 9. 2019

3leté učební obory, zakončené závěrečnou zkouškou, získání výučního listu

Zaměření:

 • Elektrické rozvody a instalace
 • Zapojování elektrických spotřebičů
 • Opravy elektrických zařízení
 • Inteligentní elektroinstalace
 • Sdělovací a zabezpečovací technika

provádění elektrických rozvodů a instalací, zapojování a opravy nejrůznějších elektrospotřebičů včetně elektronických, programování logických automatů, montáž a instalace zabezpečovacích systémů, práce s výpočetní technikou, textovými editory a grafickými programy pro návrhy elektrických zařízení, využití internetu k elektronické korespondenci a vyhledávání informací.

Uplatnění:
provádění elektrických rozvodů a instalací, zapojování nejrůznějších elektrospotřebičů, provádění jejich oprav s použitím měřících přístrojů.

Další vzdělávání absolventů:
absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku se mohou ucházet o přijetí do nástavbového studia, které navazuje na předešlou přípravu. Studium probíhá na naší škole formou denního studia nebo studia při zaměstnání. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Potvrzení od lékaře
Na přední straně přihlášky je nutné vyjádření od lékaře ke zvolenému oboru.

Elektrikář Elektrikář

Elektrikář 26-51-H/01:

Profil absolventa

Zobrazit v .pdf

Učební plán

Zobrazit v .pdf

Elektrikář – silnoproud

Kód oboru: 26-51-H/02

Profil absolventa

Zobrazit v .pdf

Učební plán

Zobrazit v .pdf
Učební plán zkrácené studium obor Elektrikář, Elektrikář – silnoproud

Informační leták

Zobrazit v .pdf

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Kód oboru: 26-52-H/01

Platnost ŠVP: Od 1. 9. 2019

Tříleté studium zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem.

Žáci od 1. ročníku obdrží krajská stipendia.

Vznik nároku žáka na stipendijní přízpěvek

Zobrazit v .pdf

Zaměření:

 • Měřící a regulační technika
 • Průmyslová automatizace
 • Sdělovací a zabezpečovací technika
 • Klimatizační zařízení a tepelná čerpadla
 • Zdvíhací zařízení, výtahy

Uplatněni:

 • automatické výrobní linky;
 • robotizovaná pracoviště;
 • rozpoznávací a čtecí technická zařízení;
 • kancelářská technika;
 • zdravotnická přístrojová technika;
 • spotřební elektronika;
Elektrikář Elektrikář

Zaměřeni:
Absolventi se mohou uplatnit především v pracovních funkcích zabezpečujících kvalifikované servisní práce na elektrotechnických zařízeních a přístrojích. Absolvent je připraven instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Pomocí měřicích, anebo testovacích přístrojů a technické dokumentace k příslušnému elektrotechnickému zařízení dovede identifikovat technické problémy při závadách, zvažovat možnosti jejich řešení a realizovat opravu optimálním způsobem pro daný případ. Ovládá činnosti spojené s identifikací závady, opravou a uváděním do provozu elektrotechnických zařízení a přístrojů, popřípadě jejich typických částí, např. elektrické a elektronické funkční celky technických zařízení zpracovávají signály či informace, elektrické pohony a napájecí zdroje apod.

Další vzdělávání absolventů:
Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do nástavbového studia, které navazuje na předešlou přípravu. Studium probíhá na naší škole formou denního studia nebo studia při zaměstnání. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Potvrzení od lékaře
Na přední straně přihlášky je nutné vyjádření od lékaře ke zvolenému oboru.

Profil absoloventa

Zobrazit v .pdf

Učební plán

Zobrazit v .pdf

Způsob ukončení vzdělání

Zobrazit v .pdf

Informační leták

Zobrazit v .pdf

Zkrácené studium – oboru 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ, ELEKTRIKÁŘ – SILNOPROUD

Jednoleté denní studium zakončené výučním listem a zkouškou z vyhlášky 50/78Sb. opravňující absolventy k samostatné činnosti na elektrických zařízeních. Určeno pro uchazeče s ukončeným středním vzděláním.

Forma studia: Denní

Délka studia: 1 rok

Zaměření:

 • elektrické rozvody
 • zapojení elektrických spotřebičů
 • opravy elektrických ztařízení
 • inteligentní elektroinstalace
 • sdělovací a zabezpečovací technika

Výstup: Výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce Určeno pro uchazeče: Mající střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem

Elektrikář Elektrikář

Podmínky přijetí: Úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem.

Přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči budou přijímáni do naplnění stanoveného počtu.

Úředně ověřená kopie výučního listu nebo maturitního vysvědčení budou součástí přihlášky nebo bude dodatečně předložena na začátku školního roku.

Zdravotní způsobilosti posuzuje a na přihlášce potvrdí ošetřující lékař.

Učební plán

Vučovací předměty Počet týdenních hodin za celé studium
Technické kteslení 1
Základy elektrotechniky 3
Elektrická měření 1
Elektronika 2
Automatizace 1
Silnoproudá zařízení 3
Odborný výcvik 21
Celkem 32

Poznámky k učebnímu plánu:
– Obecný učební plán je rozvržen na sudé a liché týdny.
– U zkráceného studia se vyučuje podle osnov nezkráceného studia (podle ŠVP, RVP).
– Obsah a rozsah studia si vyučující přizpůsobí v rámci tématického plánu podle počtu vyučovaných hodin uvedených v učebním plánu zkráceného studia.
– Upravené tematické plány schvaluje ředitel školy.
– Počty týdenních vyučovacích hodin jsou závazné.
– Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.
– Učební plán je rozvržen na 1 týden teoretické výuky (tj. 29 hodin) a 1 týden odborného výcviku týdně po 7 hod. denně (tj. 35 hodin)

26-51-H/01 Elektrikář – zkrácené studium

Zobrazit v .pdf

Provozní elektrotechnika – dálkové studium

Nástavbové studium pro absolventy učebních oborů elektro 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika, zakončeno maturitní zkouškou. Možnost uplatnění absolventů ve společnosti E.ON ČR a.s.

Platnost ŠVP: Od 1. 9. 2019

Profil absolventa

Zobrazit v .pdf

Učební plán

Zobrazit v .pdf

Způsob ukončení vzdělávání

Zobrazit v .pdf

Potvrzení od lékaře
Na přední straně přihlášky je nutné vyjádření od lékaře ke zvolenému oboru.

Provozní elektrotechnika – denní nástavbové studium

Nástavbové studium pro absolventy učebních oborů elektro 26-41-L/501 Provozní elektrotechnika, zakončeno maturitní zkouškou. Možnost uplatnění absolventů ve společnosti E.ON ČR a.s.

Platnost ŠVP: Od 1. 9. 2013

Profil absolventa

Zobrazit v .pdf

Učební plán

Zobrazit v .pdf

Způsob ukončení vzdělávání

Zobrazit v .pdf

Potvrzení od lékaře
Na přední straně přihlášky je nutné vyjádření od lékaře ke zvolenému oboru.